Procesvoorstel Huisvesting Arbeidsmigranten van tafel

De raad is het hoogste bestuurlijke orgaan in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk.

De raadsleden staan op woensdagavond 27 maart 2019 voor een belangrijke keuze: gaan ze wel of niet mee met het Procesvoorstel Huisvesting Arbeidsmigranten?

In plaats van de gevraagde beleidsnotitie op 14 november 2018 heeft het college dit procesvoorstel aangeleverd als basis om met de raad in gesprek te gaan.

We hopen o.a. dat door de reacties hierop van inwoners per brief, mail en de inspraken op 6 maart jl dat de raad vasthoudt aan hun oorspronkelijke motie en verzoekt om een beleidsnotitie waarin de uitgangspunten worden vastgesteld voordat het proces verder gaat.

We willen met deze petitie 2 belangrijke zaken bereiken, te weten:

  1. Het procesvoorstel gaat van tafel en maakt plaats voor de gevraagde beleidsnotitie;
  2. De inmiddels ‘besmette’ locatie Groote Wetering wordt geschrapt voor ieder initiatief nu en in de toekomst betreffende huisvesting.

Wij als inwoners verdienen een stem! Het is nu aan ons om de raad zich bewust te laten zijn van:

  1. Dat uit de WOB verzoeken blijkt dat het vrijmaken van woonruimte in het centrum voor spoedzoekers en starters niet het initiële doel is geweest voor de huisvesting van arbeidsmigranten op de industrieterreinen;
  2. Het nog voeren van discussie over hoe duurzaam de arbeidsmigranten zijn voor de economie en wat de huisvesting van arbeidsmigranten betekent voor de samenleving in de dorpen, zoals gevraagd in de raadsvergadering van 14 november 2018;
  3. Dat de huisvesting voor spoedzoekers in het procesvoorstel wordt losgekoppeld van huisvesting voor arbeidsmigranten. In het raadsprogramma staat juist dat er extra aandacht wordt gegeven aan het combineren van huisvesting voor arbeidsmigranten met tijdelijke huisvesting voor mensen die met spoed een woning nodig hebben. Ook in het onderzoek van Tympaan wordt (op pagina 16) in de eindevaluatie aanbevolen om uit te gaan van een mix van doelgroepen;
  4. Dat er eerst kaders afgesproken dienen te worden en dus geen compleet besluitvormend document ingediend wordt met daarin probleemanalyse, oplossingsrichting, aanpak en zelfs oriëntatie op locaties voor de huisvesting van arbeidsmigranten, beschreven in het procesvoorstel;
  5. Dat de dorpsoverleggen /wijkteams worden buitengesloten en die vorm van burgerparticipatie;
  6. Dat de personen die in de ‘pakhuizen’ moeten gaan wonen, namelijk de arbeidsmigranten zelf, het veelal niet prettig vinden om te wonen in ruimten georganiseerd door de werkgever (onderzoek van Tympaan pagina 21);
  7. Dat de raad erg kritisch moet blijven op wat ze voorgeschoteld wordt. Het procesvoorstel bevat namelijk standpunten die worden bestempeld als feiten.

Steun met deze petitie de raadsleden!

Wij roepen de raadsleden op dat ze niet over zich heen laten lopen en dat ze vast blijven houden aan hun oorspronkelijke motie!


Levi, Yvonne, Karel, Arjan, Rina en Marcel