Wat is er mis met de WKO installatie van Eteck in Weideveld?
[1]Pagina 1: "WKO-Systeem"
[2]Pagina 1: "Warmtepomp Warmte, Koude en Warm tapwater een zorgeloos comfortabel klimaatsysteem"


Met ongeveer 140 bewoners is men aangesloten op een WKO-systeem in Wijk Weideveld in
[1]Pagina 3: "140 Woningen in Bodegraven"

Bodegraven. Dit geldt voor de eerste bouwvelden.
De gemeente heeft met dit project kunnen voorzien in haar groene ambitie.
[3]Pagina 1: "De gemeente heeft met dit project kunnen voorzien in haar groene ambitie."
[4]Pagina 1: "Met de oplevering van deze woningen wordt een bijdrage geleverd aan de lokale economie en de inzet van duurzame middelen in de gemeente"

Helaas is vanwege de gebrekkige kaderstelling en het gebrek aan toezicht deze proef vanuit de
[5]Pagina 8: "De regulering van economische en maatschappelijke sectoren kan niet los worden gezien van de publieke belangen waar de overheid verantwoordelijkheid voor draagt."
[6]Pagina 1: "Voor de leverantie van warmte en warm tapwater zal/zullen de eigenaar(s)/gebruiker(s) van de woningen en voorzieningen individueel en op nader overeen te komen voorwaarden een leveringscontract met Nuon moeten afsluiten."
[7]Pagina 1: "Nuon is bevoegd om het opstalrecht eenzijdig op te zeggen dertig (30) jaar na de oplevering."
[8]Pagina 1: "Nuon is bevoegd het opstalrecht zonder voorafgaande toestemming van de eigenaar geheel of gedeeltelijk te vervreemden."

gemeente niet echt geslaagd.
[1]Pagina 4: "Tijdlijn"
[1]Pagina 5: "Demarcatie"
[1]Pagina 7: "Enquête warmte en koude leverancier"

Het aanvankelijk beloofde zorgeloze en comfortabele klimaatsysteem blijkt in de praktijk tegen te
vallen. Overigens dient te worden vermeld dat dit niet voor alle gebruikers geldt. Er zijn ook huizen
waar het vrijwel probleemloos en dus naar behoren werkt.

In de eerste fase waren er problemen die door Era Contour en Giesberts & van der Graaf met veel
[9]Pagina 1: "Onderzoek naar falen collectieve verwarming"
[10]Pagina 1: "Bewoners Weideveld in de kou"

moeite grotendeels zijn opgelost. Daarna bleef het een moeizaam proces om de ontstane problemen
opgelost te krijgen. Dat is tot op de dag van vandaag dan ook nog steeds niet gelukt.
[11]Pagina 1: "Warmteproblemen deelplan 1 en deelplan 3"
[1]Pagina 7: "Enquête warmte en koude leverancier"


In 2015 is de installatie van de Nuon overgegaan naar Greenspread en zijn er allerlei acties
[12]Pagina 1: "Per 1 april gaat deze dienstverlening over naar een andere warmteleverancier."
[13]Pagina 1: "Vanaf 1 april 2015 is Greenspread Warmte uw nieuwe warmteleverancier."

ondernomen om tot verbetering te komen. Ondanks een aantal verbeteringen is nog lang niet alles
opgelost.

In 2017 is de installatie door Greenspread verkocht aan Eteck.
[14]Pagina 1: "Sinds 1 mei bent u klant bij Eteck."

Al met al zijn er nog steeds diverse problemen ten aanzien van de leveringszekerheid, betaalbaarheid
[1]Pagina 9: "Thema A: Leveringszekerheid"
[1]Pagina 10: "Thema B: Betaalbaarheid"

en service. Allemaal punten waarin we volgens de warmtewet beschermd zouden moeten zijn.
[1]Pagina 11: "Thema C: Service"
[15]Pagina 1: "De warmtewet beschrijft hoe consumenten met warmte extra beschermd worden en zekerheid krijgen."


Omdat de negatieve berichten aanhielden hebben we onder de bewoners een uitgebreide enquete
[16]Pagina 1: "Als bewoners zijn we overgeleverd aan de warmte en koude leverancier en we hebben geen mogelijkheid om een alternatieve leverancier te kiezen."
[1]Pagina 9: "Enquête warmte en koude leverancier"

gehouden, waaruit bleek dat de ontevredenheid nog vele malen groter was dan dat wij aanvankelijk
hadden verwacht.
De resultaten tonen aan dat de wijk al jaren lang ontevreden is, maar dat de bewoners door de
gedwongen winkelnering geen uitweg zien.

Belangrijk signaal is dat iedereen aangeeft over te stappen als er een individueel alternatief zou zijn!
[16]Pagina 1: "Overstapkans is: 37% zeker, 43% groot en 20% gemidden. Niemand die klein of niet heeft geantwoord"


Ook bij andere projecten van Eteck zien we vergelijkbare oorzaken van een slecht draaiende WKO:
[17]Pagina 2: "Vergelijkbare oorzaken van een slecht draaiende WKO"
Vanuit de wijk zijn we daarom met een aantal vrijwilligers begonnen om de technische problemen te
adresseren. Eerste punt was bij wie, want het grootste probleem blijft dat partijen naar elkaar wijzen.
[18]Pagina 7: "Tijdens de bezoeken is een veel gehoorde klacht van bewoners dat er naast de warmtapwaterklachten de ruimteverwarming en koeling ook niet aan de verwachtingen voldoet. "
[18]Pagina 7: "Dit wordt naar verwachting veroorzaakt door een onjuiste inregeling van de gehele warmte/koude installatie in de woningen. De gebruikers zijn zich ervan bewust dat een foutieve inregeling kan leiden tot comfortklachten en hogere kosten. Desondanks is de kans op imago schade voor Greenspread aan de hand van deze constatering hoog."
[18]Pagina 7: "Strikt gezien is dit de verantwoordelijkheid van de huiseigenaar / bewoner."
[18]Pagina 8: "Naast de afwijkende systeem configuratie is zeer aannemelijk dat de warmte installatie niet juist is ingeregeld. Oorzaak hiervan kan gezocht worden bij een niet juiste inregeling bij oplevering van de woning of door aanpassingen uitgevoerd door de bewoner eigenaar tijdens het afwerken van de woning."


Samen met betrokken bewoners zoals Arjan van Beijnum, Rina Hampel, Johan Smit, (allen bewoners)
en de voorzitter van Wijkteam Bodegraven-Zuid, Marcel Bosch zijn we bezig om dit te adresseren bij
de diverse partijen.
Met Eteck en Era Contour zijn inmiddels gesprekken gevoerd en wordt geprobeerd een hanteerbaar
[19]Pagina 1: "Bijeenkomst met Eteck en Era Contour "

protocol af te stemmen waarmee duidelijk wordt bij wie we moeten zijn bij technische problemen.
[20]Pagina 26: "Mogelijke storingen en wie u moet bellen"

Eteck Assetmanagement is nu inmiddels begonnen om de technische problemen op de lossen en
Eteck Klantzaken is , na lang aandringen, eindelijk begonnen om de problemen op het gebied van
facturatie, jaarnota's, klachtafhandeling en bereikbaarheid op te lossen.
[21]Pagina 1: "Ik hoop dat u het idee heeft gekregen dat we erg druk bezig zijn met het verbeteren van onze service."


We zijn ook erg bezorgd over de verkoop van de installatie vanuit een gerenommeerde partij als de
Nuon naar de kleine amateuristische en risicovolle partijen Greenspread en Eteck.
[22]Pagina 9: "Financiering in totaal is EUR 9.400.000, ook daar is alweer 50K verdwenen."

In dit proces komen we er namelijk meer en meer achter dat de financieringsconstructies nogal
[23]Pagina 1: "Opvallend was dat er meer dan 9 miljoen werd opgehaald voor de overname en dat er een flinke premie was voor de opkopers. Er werd namelijk 680.000 euro opgevoerd aan 'Kosten financiering en acquisitie project Manhattan', zoals het project genoemd werd."

schimmig zijn en wijst alles erop dat ze met een minimale investering en een minimale dienstverlening
een maximaal rendement willen behalen.
[24]Pagina 12: "Om alle 2.756 ex-Nuon klanten te kunnen helpen, waren onder andere een helpdesk nodig en een team van technische experts die toezicht houden op de installaties. Bij alle klanten wordt namelijk regelmatig gecontroleerd of de WKO goed is afgesteld."
Mondjesmaat worden de grootste problemen nu enigszins opgepakt, maar het blijft
amateuristisch. De onbereikbaarheid, vertragingstechnieken en het afschuiven naar andere partijen
zorgt ervoor dat bewoners afhaken. De frustratie bij vele gebruikers is groot.
Het beeld wat Eteck zelf schetst, is dat er geen storingen zijn en men geen klachten kent.
[32]Pagina 1: "Uit de onderzoeksresultaten komt nadrukkelijk naar voren dat klanten, naarmate ze langer van de diensten van Eteck gebruik maken, meer tevreden worden."

Een prachtig verhaal voor de investeerders. De praktijk leert echter dat men in bijna alle wijken waarin
[33]Pagina 1: "Ondergetekenden ontvangen al jaren vele negatieve signalen over het WKO systeem in Buurt 7 Passewaaij."

zo'n installatie aanwezig is veel ontevreden gebruikers zijn.

Het grote probleem is en blijft dat de bewoners door de gedwongen winkelnering niet over kunnen
[34]Pagina 1: "Er bestaat in Nederland een vrije markt voor gas en stroom. Bij Warmte van het warmtepompsysteem kan dat technisch niet."

stappen naar een andere partij. Primair is de leverancier degene die moet leveren en de bewoners
zijn slechts klant.
De gemeente Bodegraven-Reeuwijk vindt het tot nu toe een privaatrechtelijk probleem van een stel
[35]Pagina 1: "De gemeente Bodegraven-Reeuwijk vindt het tot nu toe een privaatrechtelijk probleem van een stel wijkbewoners. "

wijkbewoners.
De bewoners hebben echter niet zelf voor het warmtepompsysteem gekozen. Die keuze is dwingend
opgelegd door de gemeente.
[36]Pagina 1: "Daar de Raad destijds heeft besloten tot aanschaf van het WKO-systeem, is het ook een probleem voor de gemeente die voor een oplossing moet zorgen."


Alleen de demarcatie is al problematisch, want voor een zorgeloos klimaatsysteem moeten productie
(WKO) en afgifte (woning) in balans zijn.
Daarnaast kan nu iedere private partij zomaar eigenaar worden van de installatie, zonder dat daar
enige criteria aan vast zitten.
Uiteindelijk moet de overheid sowieso zorgen dat er een oplossing komt als de producent en/of
[37]Pagina 1: "Producent wekt de warmte op. Leverancier levert deze warmte aan. Komt één van deze partijen in de problemen? Dan zorgt de overheid voor een oplossing."

leverancier in de problemen komt. De warmtewet voorziet hierin.

Nu we van het gas af gaan zal het aantal huizen, dat op andere manieren verwarmd zal gaan worden,
explosief toenemen in de komende jaren.
De gemeente ziet voor zichzelf een kader stellende rol door te faciliteren en beleid vast te stellen,
[38]Pagina 5: "Aan de ene kant zal zij een kaderstellende rol hebben door te faciliteren en beleid vast te stellen. Daarnaast kan zij een initiatiefnemer zijn door opdrachten"

maar ook als aanjager van verduurzaming door te informeren en als samenwerkingspartner.

Dit is dus hèt moment voor raadsleden en wethouders om heel goed na te denken over de vraag of de
kaders en toezicht toereikend zijn, en of het een goed beleid is om dit soort installaties te (laten)
verkopen aan (dubieuze) private partijen.

Dus buiten de leerpunten om voor de invulling van de ambitie van toekomstige gasloze woningen,
doen we bij dezen een beroep op u om niet te wachten tot het echt mis gaat maar adequaat en
zorgvuldig naar deze problematiek te kijken.

Inmiddels hebben wij veel onderzoek gedaan en zijn we goed gedocumenteerd.

Wij zijn natuurlijk te allen tijden bereid om dit verder toe te lichten en eventuele oplossingen aan te
dragen.


Arjan van Beijnum
Rina Hampel
Johan Smit
Marcel Bosch